Vzhledem k tomu, že se na sociálních sítích i v bulvárních médiích na českém internetu rozhořela kauza zablokování videa začínajícího youtubera a podnikatele Jakuba Holého, cítíme jako partnerská multikanálová síť a subjekt, který video zablokoval, nutnost se k věci vyjádřit.

TUBRR rozhodně neschvaluje jednání youtuberů FreescootOfficial a TVTwixx. S obsahem videa, které celou kauzu odstartovalo, nesouhlasíme. Stejně tak odmítáme spekulace některých médií o tom, že bychom video vymysleli, iniciovali, nebo zajistili umístění produktu (batohu) v tomto videu. TUBRR o spolupráci s výrobcem batohu nevěděl, neinicioval jí a rozhodně by nedoporučil youtuberům postupovat tímto způsobem.

Video, jehož tvůrce ke svému vyjádření použil video TVTwixx promítané na televizi jako pozadí pro svůj komentář, jsme znárokovali a zablokovali na základě pověření autorů z důvodu porušení autorského práva.

Požádali jsme o stanovisko advokátku JUDr. Gabrielu Vendlovou, Ph.D., která se na autorské právo specializuje. Náš názor, že se jednalo o neoprávněné užití díla TVTwixx a tudíž TUBRR při ochraně práv svého smluvního partnera postupoval správně, advokátka ve svém stanovisku potvrdila:

Užívání autorských děl a porušování práv k autorskému dílu v českém internetovém prostředí podléhá výhradně zákonu č. 121/200 Sb., o právu autorském (dále jen „AZ“). Obecně podléhá nakládání s díly i ustanovením občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) o nekalé soutěži. Tzv. fair use doktrína se podle českého práva neuplatní.

Bez souhlasu autora nelze dílo sdělovat veřejnosti. Výjimkou jsou zejména tzv. malé citace, které lze i tak činit jen v omezeném rozsahu a hlavně pouze jako součást jiného vlastního díla.

Je možné užít i velké citace díla za účelem recenze nebo kritiky, pokud to plní účel a není to v rozporu s poctivými praktikami. Komentář ale recenzi ani kritiku díla jako takového neobsahuje. Jedná se totiž prvotně o kritiku chování youtuberů, nikoli díla jako takového. K tomu tedy vůbec není zapotřebí reprodukce záznamu díla za účelem kritiky nebo recenze. Za druhé, užití videa podle mého názoru přesahuje hranici oprávněného užití bez souhlasu – je tam vidět poměrně dlouhá část celého díla, které nepovažuji za dílo drobné, tudíž pro velkou citaci bez souhlasu nepoužitelné

Dle mého právního názoru je tedy uvedené užití v rozporu s ustanoveními autorského zákona.

Domníváme se, že autor zablokovaného videa vyvolal celou kauzu se záměrem poškodit jak youtubery TVTwixx a FreescootOfficial tak multikanálovou síť TUBRR, a že jeho video vzniklo za účelem zvýšení sledovanosti jeho kanálu, propagace jeho osoby a jeho podnikatelských aktivit.

Zcela účelově si pro své zviditelnění zvolil značku TVTwixx, jako známější z dvojice youtuberů, ačkoli video, které odstartovalo senzacechtivé pranýřování youtuberů, vydal FreescootOfficial několik dní před TVTwixx.

Opakujeme, že TUBRR jejich jednání neschvaluje. V rámci možností partnerské smlouvy byli oba youtubeři upozorněni na absolutní nevhodnost kritizovaného jednání a možné důsledky pro příští spolupráci. Požádali jsme rovněž o stažení původních videí, což se v obou případech stalo. Oba youtubeři, stejně jako všichni partneři v síti TUBRR, mají možnost své plány na natáčení a tvorbu svých videí předem s námi konzultovat. Ačkoli se tak (k naší lítosti) v tomto případě nestalo, naše partnery budeme vždy chránit před zneužíváním jejich děl a porušováním jejich autorských práv.

Nemůžeme akceptovat interpretaci situace, kterou prezentuje autor zablokovaného videa. Konkrétně je nepřípustné vydávat uplatnění legitimního autorskoprávního nároku za cenzuru, iniciovat kampaně v bulvárních médiích a šířit neúplné a nepřesné informace očerňující nás a naše partnery v komunitě youtuberů. Měl možnost svůj komentář realizovat i bez zneužití cizího díla, jak ostatně potvrzuje i právní názor, který jsme si v této souvislosti opatřili.

Celou věc považujeme za uzavřenou a nabádáme, aby se nekalé praktiky předvedené iniciátorem této kauzy, nestávaly součástí tvorby a propagace na YouTube. Současně nabádáme youtubery (bez ohledu na příslušnost k partnerské síti) k respektování nejen zákonů a právních norem, ale i uplatňování zásad slušného chování a zdravého rozumu.

V Praze dne 5.4.2016

TUBRR